Algemene voorwaarden Goenee-Inspirations

Goenee-Inspirations is gevestigd aan de Sprangsestraat 39, 5171 DZ in Kaatsheuvel en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59553413.

Goenee-Inspirations verzorgt inspiratiesessies, trainingen, workshops en lezingen op het gebied van gastvrijheid, storytelling en belevingsconcepten en biedt talentbegeleiding. Goenee-Inspirations helpt bedrijven op weg naar een gastvrije organisatie.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij hebben geprobeerd deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn deze voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op via frans@goenee-inspirations.com of +316 51118724.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Goenee-Inspirations: de opdrachtnemer die de opdracht voor opdrachtgever uitvoert en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de organisatie die met Goenee-Inspirations een overeenkomst sluit of wenst te sluiten en hiermee een betalingsverplichting aangaat.
Opdracht: de werkzaamheden die Goenee-Inspirations voor opdrachtgever uit gaat voeren en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt ‘opdrachtgever’ ook deze algemene voorwaarden ook aangeduid met “je, jij, jou of jouw” en worden ‘opdrachtgever’ en ‘Goenee-Inspirations’ samen ook ‘partijen’ genoemd.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, opdrachten, overeenkomsten, facturen en overige werkzaamheden van Goenee-Inspirations waarop Goenee-Inspirations deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Omdat deze algemene voorwaarden speciaal voor de diensten van Goenee-Inspirations zijn geschreven, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Goenee-Inspirations uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. Goenee-Inspirations mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig blijken (nietig of vernietigbaar), blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.
7. In het geval bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.
8. Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van Goenee-Inspirations, gaat Goenee-Inspirations ervan uit dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Aanbod

 1. Alle offertes, prijsopgaves en voorstellen zijn tot veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidstermijn is opgenomen.
  2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief extra kosten zoals reis- en verblijfkosten. Deze extra kosten worden wel, zover mogelijk, vooraf met jou gecommuniceerd.
  3. Jij zorgt ervoor dat de gegevens die je aan Goenee-Inspirations verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
  4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in het aanbod of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.
  5. Goenee-Inspirations is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website en/of social mediakanalen van Goenee-Inspirations.
  6. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
  a. jij schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van Goenee-Inspirations;
  b. Goenee-Inspirations een mondelinge aanvaarding, schriftelijk aan jou bevestigt. Goenee-Inspirations gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de afspraken, tenzij jij binnen drie (3) kalenderdagen schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
 2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht

 1. Goenee-Inspirations neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Dit betekent dat Goenee-Inspirations zijn best zal doen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en zijn kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten zal inzetten. Goenee-Inspirations kan echter nooit garanderen dat jij en/of jouw medewerkers het gewenste resultaat bereiken en/of in staat zijn het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf, de keuzes die jij maakt en jouw inzet en/of dat van jouw medewerkers. In geen gevallen gaat Goenee-Inspirations een resultaatverplichting aan.
  2. Voor een goede uitvoering van de opdracht is jouw medewerking belangrijk. Jij levert dan ook alle gegevens en instructies, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door Goenee-Inspirations zijn ontvangen, heeft Goenee-Inspirations het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden komen voor jouw rekening.
  3. Goenee-Inspirations kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de door Goenee-Inspirations ingeschakelde derden.
  4. Jij bent je ervan bewust dat Goenee-Inspirations ook voor andere opdrachtgevers werkzaam is. Dit kunnen ook met jou concurrerende organisaties zijn.
  5. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal Goenee-Inspirations jou hiervan op de hoogte brengen. Er zullen geen meerkosten in rekening gebracht worden als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Goenee-Inspirations kunnen worden toegerekend.
  6. Jij zorgt zelf en voor eigen risico voor een geschikte locatie en de benodigde apparatuur zoals beamers en geluidsinstallaties, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Goenee-Inspirations is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen of niet werkende appratuur tijdens de uitvoering van de opdracht. De huur van een locatie is uitdrukkelijk niet inbegrepen bij de opdracht tenzij anders overeengekomen.
  7. Jij dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. computer, apps, software en een stabiele internetverbinding) om deel te kunnen nemen aan een online evenement van Goenee-Inspirations.

8. Deelname aan een door Goenee-Inspirations georganiseerd evenement geschiedt op eigen risico.
9. De handvatten, tools en adviezen die Goenee-Inspirations tijdens de uitvoering van de opdracht met jou deelt, zijn persoonsgebonden en alleen op jou van toepassing. Het is niet toegestaan deze, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Goenee-Inspirations, te delen met derden.
9. Goenee-Inspirations heeft het recht praktijksituaties en voorbeelden te gebruiken voor promotionele doeleinden (website, social media en andere commerciële uitingen) of voor de uitvoering van andere opdrachten. Goenee-Inspirations zal hierbij altijd rekening houden met jouw belangen en privacy en dat van jouw medewerkers.
10. In het geval er beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden tijdens de uitvoering van de opdracht, zorg jij ervoor dat de eventueel hiervoor benodigde toestemming van betrokkenen verkregen is. Jij vrijwaart Goenee-Inspirations voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot het onbevoegd maken van deze beeld- en/of geluidsopnames.

Beëindiging van de opdracht

 1. Wanneer jij de opdracht annuleert of tussentijds beëindigd, ben je de door Goenee-Inspirations gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden verschuldigd. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct voor jou zichtbaar zijn.
  2. Omdat Goenee-Inspirations ruimte vrijhoudt in haar agenda en/of ‘nee’ verkoopt aan andere opdrachtgevers, heeft Goenee-Inspirations daarnaast het recht een annuleringsvergoeding bij jou in rekening te brengen. Deze annuleringsvergoeding bedraagt dertig (30) procent van het resterende factuurbedrag dat jij, bij volledige vervulling van de opdracht, verschuldigd zou zijn geweest.
  3. Goenee-Inspirations kan de uitvoering van de opdracht uitstellen of de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter, met onmiddellijke ingang beëindigen als:
  a. jij, ook na herhaaldelijk hiertoe te zijn verzocht, geen of onvoldoende medewerking verleent om de opdracht goed uit te voeren;
  b. jij, ook na hiertoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan je betalingsverplichting;
  c. er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  d. er aan jou surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend.
  Wanneer Goenee-Inspirations grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging van de opdracht, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan. De betalingsverplichting blijft bestaan

Tarieven, facturatie en betaling

 1. Goenee-Inspirations kan haar tarieven jaarlijks wijzigen. De geldende tarieven worden getoond in het aanbod.
  2. Goenee-Inspirations kan zowel vooraf, tussentijds als achteraf factureren.
  3. Facturen worden betaald via bankoverschrijving op het door Goenee-Inspirations aangegeven bankrekeningnummer ten name van Goenee-Inspirations en onder vermelding van het factuurnummer.
  4. De betalingstermijn voor facturen bedraagt dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
  5. Wanneer Goenee-Inspirations de betaling niet op tijd ontvangen heeft, mag Goenee-Inspirations wettelijke rente in rekening brengen. Bovendien heeft Goenee-Inspirations het recht om incassokosten van tien (10) procent met een minimum van tweehonderdvijfentwintig (225) euro bij jou in rekening te brengen.
  6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten jouw betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Goenee-Inspirations is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Goenee-Inspirations. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. Goenee-Inspirations is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van Goenee-Inspirations en van derden zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Goenee-Inspirations is ook niet aansprakelijk in geval de techniek van de door jou ter beschikking gestelde en/of geregelde apparatuur, te wensen overlaat.
  3. Goenee-Inspirations is ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Goenee-Inspirations is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  4. Jij en/of jouw medewerkers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de opgedane kennis en het implementeren van het ontvangen advies.
  5. Wanneer Goenee-Inspirations voor schade aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Wanneer Goenee-Inspirations geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt is onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Goenee-Inspirations beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Jij vrijwaart Goenee-Inspirations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden behalve als deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Goenee-Inspirations.
7. Alle vorderingen die verband houden met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, twaalf (12) maanden na het einde van de opdracht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Goenee-Inspirations heeft het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen of te beëindigen als er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid. Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak ook sprake in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, brand, overlijden van naasten, autopech, overheidsmaatregelen, uitval of storingen in de telecommunicatie/internetverbinding, kapotte apparatuur of niet of gebrekkige levering van partners van Goenee-Inspirations.
  2. Wanneer een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen of er te verwachten is dat de situatie langer dan dertig (30) kalenderdagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op teksten, presentaties, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website getoond worden, berusten uitsluitend bij Goenee-Inspirations en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Goenee-Inspirations vermenigvuldigd worden, openbaar gemaakt worden of worden verspreid of getoond aan derden.
  2. Het is niet toegestaan, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Goenee-Inspirations de door haar geproduceerde werken vragenlijsten, adviezen, presentaties en andere documenten te vermenigvuldigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
  3. Jij krijgt op de door Goenee-Inspirations verstrekte adviezen en documenten, na betaling van de factuur, enkel een gebruiksrecht.
  4. Wanneer je het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Goenee-Inspirations het recht haar schade op jou te verhalen.
  5. Goenee-Inspirations mag de kennis en teksten die voortkomen uit de uitvoering van de opdracht, gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.
  6. Ook heeft Goenee-Inspirations het recht een (referentie)afbeelding van jou op haar website en/of social mediakanalen te plaatsen en daarbij gebruik te maken van jouw logo en handels- en merknaam. Ook mag Goenee-Inspirations een link naar jouw website opnemen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

7. Wanneer jij je logo, handels- of merknaam, website of webadres wijzigt en wil dat Goenee-Inspirations dit op haar website en social mediakanalen aanpast, dien je dit schriftelijk aan Goenee-Inspirations te laten weten.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval alle informatie met betrekking tot de door Goenee-Inspirations gehanteerde tarieven.
  3. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan partijen een informatieplicht opleggen.
  4. Geheimhouding wordt door Goenee-Inspirations ook opgelegd aan door haar ingeschakelde derden.

Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Goenee-Inspirations van toepassing. Deze is te lezen via de website. Goenee-Inspirations zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten

 1. Als je niet tevreden bent over de diensten of werkwijze van Goenee-Inspirations of een klacht hebt over de uitvoering van de opdracht, dien je dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan ervan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Goenee-Inspirations.
  2. Goenee-Inspirations zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
  2. Op alle door Goenee-Inspirations gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.